Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

SłowniczekHistoria- to nauka o przeszłości, dawnych dziejach.

Archeologia- to nauka o wykopaliskach

Źródła historyczne- to różne rodzaje śladów pozostawionych po naszych przodkach:

1. pisane:
             - historiograficzne- kroniki, roczniki, pamiętniki
             - aktowe- ustawy, protokoły, notatki urzędnicze
             - epistolarne- listy
             - biograficzne- żywoty cesarzy, monarchów
             - hagiograficzne- żywoty świętych

2.niepisane:
             - archeologiczne- naczynia, narzędzia, biżuteria, przedmioty użytku codziennego
             - obiekty architektoniczne-świątynie, pałace, zamki
             - dzieła sztuki- obrazy, rzeźby


Krytyka źródła:

1. zewnętrzna- ustalenie: czasu powstania, autorstwa, autentyczności

2. wewnętrzna- analiza treści: kim był autor, jego stosunek do opisywanych zdarzeń, wiarygodność, czy był świadkiem zdarzenia

Zabytki- to wszystkie ślady przeszłości, które mają wartość historyczną lub artystyczną.

Chronologia- to kolejność wydarzeń.

Era- to czas liczony od jakiegoś bardzo ważnego wydarzenia.

Epoka- to ważne wydarzenie stanowiące o przełomie w jakiejś dziedzinie, jeden z etapów dziejowych. 

Milenium- to 1000 lat.

Wiek- to 100 lat.

Dekada- to 10 dni, tygodni, miesięcy, lat itd.

Periodyzacja- to podział dziejów ludzkości na okresy, epoki i fazy.

Antropogeneza- to pochodzenie.

Hominidzi- pierwsi ludzie.

Rewolucja- to gwałtowne zmiany, nagłe, burzliwe przemiany.

Rewolucja neolityczna- to przejście od gospodarki zbieracko-łowieckiej do rolniczo-hodowlanej.

Gospodarka wytwórcza- człowiek sam wytwarz pożywienie.

Metalurgia żelaza- proces otrzymywania metali z rud, ich rafinacji, obróbki oraz wytwarzani stopów.

Dolmen- to neolityczny grobowiec zbudowany z kilku pionowych głazów, przykrytych płaskim blokiem kamiennym.

Menhir- nieregulowany pionowy blok kamienny, stojący pojedynczo lub jako jeden z elementów kręgu.

Megality- to groby korytarzowe, dolmenowe, galeriowe, skrzynkowe, grobowce o konstrukcji kamienno- ziemnej i menhirowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone