Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Polacy w II poł. XIX w.


Polacy w II poł XIX w.

 
1.Gospodarka:
-rozwojowi sprzyjały budowane linie kolejowe
-liczne towary eksportowano do Rosji
-coraz większa mechanizacja przemysłu
-powolny rozwój rolnictwa
 
2. Praca organiczna:
-niepodległość uzyska się przez wzrost gospodarczy, nie przez powstania
-jej idee widać w dziełach Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza itp.
 
3. Emigracja chłopów za granicę, głównie do USA.
 
4. Otto von Bismarck:
-kanclerz działający w zaborze pruskim
-chciał germanizacji Polaków
-język polski był dozwolony jedynie w nauczaniu religii
 

Otto von Bismarck
Źródło: http://stories.czechtourism.com/pl/story/mikulov/miejsce-pojednania.aspx
 
5. Michał Drzymała:
-polski chłop
-władze prus zakazały mu budowy domu na jego ziemi
-zamieszkał w wozie cyrkowym, który odebrano mu z racji wyroku sądowego
-wspomniany wóz stał się symbolem polskiego oporu wobec zaborcy 
 

Michał Drzymała
Źródło: http://mzs2.boleslawiec.pl/ulice/?p=401


Wóz Michał Drzymały
Źródło: http://blogmedia24.pl/node/60780
 

6. Zaborca rosyjski wobec Polaków:
-zmiana nazwy Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański
-rusyfikacja
 
7. Zaborca pruski wobec Polaków:
-germanizowanie Polaków
-Hakata- organizacj wspierająca rządy pruskie
-osadzanie niemeickich osadników na ziemiach polskich wykupionych przez Komisję Kolonizacyjną
-Kulturkampf (walka o kulturę)
 
8. Zaborca austriacki wobec Polaków:
-zaczęto używać języka polskiego w administracji i sądownictwie
-coraz większe prawa Polaków w polityce
-rozwój szkolnictwa
-rozwój polskiej kultury

 
Wszelkie prawa zastrzeżone