Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

BibliaBiblia1. Nowy Testament:


- składa się z 27 ksiąg:
         -ewangelie: - św. Mateusza
                          - św. Marka
                          - św. Łukasza
                          - św. Jana
         - Dzieje Apostolskie
         - 7 listów apostolskich
         - 14 listów św. Pawła
         - Apokalipsa św. Jana

2. Stary Testament:

to 39 ksiąg w trzech częściach:
  
Prawo - Księga Rodzaju
           
- Księga Wyjścia
               - Księga Liczb
               - Księga Powtórzonego Prawa
               - Księga Kapłańska

    Prorocy - Księga Jozuego
                 - Księga Sędziów
                 - Pierwsza i Druga Księga Samuela
                 - Pierwsza i Druga Księga Królów
                 - Księga Izajasza
                 - Księga Jeremiasza
                 - Księga Ezechiela
                 - księgi dwunastu proroków zwanych mniejszymi- zawierają proroctwa i opowieści wygłaszane w imieniu Jahwe

     Pisma - Księga Psalmów
               - Księga Przysłów
               - Księga Rut
               - Pieśń nad Pieśniami
               - Księga Eklezjastesa
               - Księga Lamentacji
               - Księga Estery
               - Księga Daniela
               - Księga Ezdrasza
               - Księga Nehemiasza
               - Dwie Księgi Kronik

APOKALIPSA WG ŚW. JANA (poszukiwanie polskiej wersji)

Wszelkie prawa zastrzeżone