Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Izrael

Królestwo Izraela

1. Ludy na terenach Syrii i Palestyny(Kanaanem):

Amoryci - utworzyli państwo Amurru 
              - zbudowali miasto Hebron

Kananejczycy - utworzyli pismo sylabiczne i alfabet linearny

Fenicjanie - zbudowali miasta: Sydon, Tyr, Byblos 
                - prowadzili akcję kolonizacyjną na: Cyprze, Sycylii, Korsyce itp. 
                - wynaleźli spółgłoskowe pismo alfabetyczne

Hebrajczycy - zasiedlanie Palestyny:
                            - pokojowe zasiedlanie ziem przez oddzielnie przybywające plemiona
                            - podział ziem między członków 12 plemion
                            - zagrożeni przez Filistynów utworzyli jedno królestwo

2. Królowie Hebrajczyków:

Saul - prowadził wojny z Filistynami

Dawid - syn Jessego
           - zdobył Jerozolimę
           - podbił plemiona aramejskie
           - podporządkował Damaszek

Salomon - syn Dawida
              - utrzymywał dobre stosunki z Fenicją, Egiptem i Tyrem
              - ufortyfikował największe miasta
              - rozbudował kopalnie
              - budowa Świątyni Jerozolimskiej

3. Rozpad państwa na:

---> Judę (południe Palestyny)
                -w 587r.p.n.e. podbita przez władcę Babilonu Nabuchodonozora
                - niewola babilońska do 539r.p.n.e.
                - zdobycie Babilonu przez Persów i Żydów
                - powrót do ojczyzny, część Żydów w diasporze

---> Izrael (północ Palestyny)
                - przetrwał do 721r.p.n.e., kiedy to król Asyrii Sargon II zdobył stolicę Izraela- Samarię

4. Judaizm:

- religia narodowa, wyznawana przez jeden naród, wiara w jednego boga i w posłannictwo Żydów jako narodu wybranego

- księgi:
              - Biblia- stanowi ją tylko Stary Testament

              - Talmud- zawiera prawa i przepisy religijne

              - Tora- 630 wskazówek życia codziennego, zabijania zwierząt itp.


                                                                                                  ...

Wszelkie prawa zastrzeżone