Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Rzym cz. 2Rzym cz. 2

9. Ewolucja ustroju cesarstwa:

Reformy Oktawiana Augusta:

                        


- usunięcie zgromadzenia obywateli Rzymu
- utrzymanie senatu
- wprowadzenie boskiego kultu władców Imperium
- reforma wojskowa

Kolejni władcy:

Tyberiusz
Kaligula
Klaudiusz
Neron
dynastia Flawiuszy
dynastia Antoninów
Dioklecjan

Reformy Dioklecjana:

          


- wprowadzenie monarchii absolutnej
- podział wojska na stałe i rezerwowe
- rozwój budownictwa wojskowego i miejskiego
- podział kraju na 4 prefektury, 13 diecezji i 100 prowincji

Władza Konstantyna Wielkiego:

                


- zbudował Bizancjum, nazwane Konstantynopolem
  druga stolica cesarstwa w dawnej kolonii greckiej
- oddzielił władzę cywilną od wojskowej
- przeprowadził reformę skarbową
-313 r.n.e.- na mocy edyktu mediolańskiego zrównał 
 chrześcijaństwo z religią rzymską

Pryncypat ---  27 r.p.n.e.- 284 r.n.e.
Dominat   ---   284 r.n.e. - 476 r.n.e.

10. Dorobek kulturalny Rzymu:

Podział praw:
- publiczne
- prywatne

Podział praw wobec:
- bóstw
- króla
- państwa: władza boska i władza świecka

Prawo XII tablic    I poł. Vw.p.n.e.- 390 r.p.n.e.
        
 - pierwsza pisana kodyfikacja prawa rzymskiego,  wyryta 
   na 12 brązowych tablicach i ustawiona na Forum Romanum
 - obejmowało normy prawa:
     - cywilnego
     - państwowego
     - karnego
     - sakralnego
     - opis procedury sądowej

Kodeks Justyniana    VI w.n.e.

                 

  - drugi zbiór praw, w którym obowiązywało ustawodastwo 
    rzymskie w połączeniu z nowymi regulacjami cesarza. 

Kalendarz juliański
  - zmieniony przez papieża Grzegorza XIII w 1582r. 
    Obecnie funkcjonuje jako kalendarz gregoriański.

Prowincje:
zachodnie---> język łaciński
wschodnie---> język grecki


11. Życie codzienne:

Rodzaje małżeństwa:

- żona pod władzą męża
- żona nadal pod władzą męża

Związki zawierane w wieku:

- dziewczęta 12 lat
- chłopcy 14 lat

Rodzina rzymska:

- rodzice
- dorośli synowie i ich żony
- niezamężne córki
- wnuki

Stopnie nauczania:

I  Litterator - chłopcy i dziewczęta uczą się wspólnie, 
                       wyrównanie braków wiedzy

II Grammaticus - wzbogadzenie wiedzy

III Retor - uczenie poprawnej wymowy

Pedagogicum - szkoły dla niewolników
                     - uczono czytania, pisania, matematyki, zawodu

Czas wolny:
  - uczty
  - polowania
  - otium - poświęcanie się twórczości literatury
  - termy - łaźnie publiczne
  - koła literackie - lubowano się w odczytach publicznych
  - podróże zagraniczne- w celach edukacyjnych

12. Niewolnictwo w Rzymie:

Niewolnicy:
  - jeńcy wojenni
  - ludzie schwytani przez piratów
  - ludzie sprzedani za długi
  - potomkowie niewolników

III w.p.n.e. - II w.p.n.e.
  - niewolnicy dominującą siłą roboczą
  - zatrudniani w domach prywatnych
  - zatrudniani w rolnictwie

II w.p.n.e.
  - powstanie niewolników wywołane przez Eunusa

73 r.p.n.e.
  - powstanie niewolników w Italii wywołane przez Spartakusa, 
    który stał na czele 100 tys. niewolników
  - klęska po dwóch latach walk
  - ukrzyżowanie 6 tys. powstańców wzdłuż drogi Capua-Rzym

13. Religia rzymska:

Janus- najpierw opiekun bram, następnie bóg początku i końca
Jowisz- ojciec bogów i ludzi
Westa- opiekunka domowego ogniska i młodych małżeństw
Mars- bóg młodości, wiosny, wojny
Neptun- opiekun mórz i oceanów


MARSWESTA


14. Początki chrześcijaństwa w Rzymie:

- Palestyna uzależniona od Rzymu
- VI w.n.e.- Palestyna prowincją Rzymu
- podział Żydów palestyńskich na kilka odłamów (sekt):
                          - pobożnych faryzeuszy (uczonych w Piśmie)
                          - arystokratycznych sadyceuszy
                          - ascetycznych esseńczyków (żyjących 
                            wg reguł zakonnych)
- przestrzeganie reguł Starego Testamentu
- wiara w nadejście Mesjasza
- krytyka rodów kapłańskich rządzących w świątynaich 
  za uległość Rzymowi
- narodziny
Jezusa Chrystusa
- wzrost liczby chrześcijan
- założenie przez Piotra pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
- zorganizowanie gmin chrześcijańskich w Azji Mniejszej 
  i Grecji przez Pawła z Tarsu


PAWEŁ Z TARSU


15. Zabytki:


                                         AKWEDUKTY                                   FORUM ROMANUM


                                       KOLOSEUM


TERMY


7 cudów starożytnego Rzymu                                                               

                                                                                        ...Wszelkie prawa zastrzeżone